โครงการ Thai Care Cloud

Updated: Aug 19, 2020


เป็นโครงการเพื่อให้หน่วยงานทางการแพทย์มีเครื่องมือสืบค้นประวัติคนไข้ได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaicarecloud.org