โครงการ beyond Religion
โครงการสืบสาน วัฒนธรรม, ประเพณีของไทย ถ่ายทอดศาสตร์แขนงต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ถ่ายทอดความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม