โครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน” โดย สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม

โครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน” โดย สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และกรมปศุสัตว์
ทางสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เพื่อการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี สร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ปัญหาสุนัขจรจัด เป็นต้น


เป้าหมาย

เพื่อระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จำนวน 1,000,000 บาท


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการหารายได้ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • เพื่อสนับสนุนการทำหมัน เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณสุนัข และแมวจรจัด

  • เพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสุนัข และการบริหารจัดการประชากรสุนัข และแมวจรจัด

  • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า ปัญหาสุนัข และแมวจรจัด และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมวอย่างถูกวิธี มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง


การดำเนินงาน

  • กิจกรรมการสร้างการรับรู้ (Awareness)

  • รายการใส่ใจชาแนล ภายใต้โครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน”

  • การจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับสุนัข และแมว

  • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าภายใต้โครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน”

  • การจัดงานวิ่งเพื่อสุนัข และแมว ภายใต้โครงการ “1ล้านคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน”