โครงการอบรม “สี่เสาแห่งความสมดุล” (Stronger than Cancer Camp)

Updated: Aug 14, 2020  • เป็นการจัดอบรมแกนนําจิตอาสา เรื่อง “สี่เสาแห่งความสมดุล” เพื่อสร้างและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เครือข่ายจิตอาสา นําไปซึ่งเผยแพร่ ปฏิบัติต่อยอดปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความคิด การใช้ชีวิต การกินและการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีโดยเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากอดีตผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาและดูแลตัวเองผ่านหลักการ สี่เสาแห่งความสมดุล

  • วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 สถานที่ ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

  • โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน


ผลที่ได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนําบทเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประเด็นข้อสงสัย อีกทั้งการจัดอบรมแกนนําจิตอาสาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนําไปต่อยอดและปฏิบัติต่อตนเองครอบครัวและสังคมต่อไป