โครงการรวมน้ำใจจัดหารายได้ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Updated: Aug 16, 2020


สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมสวัสดิการกรุงเทพมหานคร ได้ระดมทุนรวมน้ำใจเพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้กับโรงเรียนบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองโนนสัง ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู