โครงการพัฒนาระบบ AI (รถพยาบาล รถฉุกเฉิน)

Updated: Aug 19, 2020


โครงการพัฒนาระบบ AI (รถพยาบาล รถฉุกเฉิน) เพื่อให้มีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลให้ทันเวลา กับทางศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร


Response time ทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นช่วงวินาทีชีวิต เวลาที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ตั้งแต่คอลเซ็นเตอร์รับสาย เวลาจะเริ่มวิ่งเป็นวินาทีนับจนกระทั่งไปถึงตัวผู้ป่วย เป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการช่วยชีวิต ฉะนั้นนวัตกรรม AI จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ถึงตัวผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็วทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ทันท่วงทียิ่งขึ้น


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดตัว “นวัตกรรมระบบ AI สำหรับการคัดกรองโรคและการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน” (AI Assistive Platform for Emergency Medical Services)

หรือ AIEMS เป็นระบบประมวลอาการและคัดกรองผู้ป่วยจากสัญญาณเสียงพูดแปลงเป็นตัวอักษร เพียง 1-3 นาทีเท่านั้น หลังจากนั้นระบบ AIEMS จะนำส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมรถฉุกเฉินที่อยู่ใกล้และเลือกรถฉุกเฉินที่เหมาะกับอาการของผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับสี ได้แก่ สีแดงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สีเหลืองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และสีเขียวผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ปัจจุบันระบบ AIEMS สามารถคัดกรองและประมวลผล 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน อาทิ

  • หายใจลำบาก

  • หายใจติดขัด

  • หัวใจหยุดเต้น

  • เจ็บแน่นทรวงอก

  • ภาวะฉุกเฉินเหตุสิ่งแวดล้อม

  • ปวดศีรษะ

  • พิษ รับยาเกินขนาด

  • มีครรภ์ คลอด ไม่รู้สติ

  • ถูกทำร้าย ฯลฯ

AI ประเมินต้องได้รับการกดยืนยันการประเมินจากแพทย์ที่ประจำศูนย์อีกครั้งด้วย ซึ่งตรงนี้หากแพทย์มีความเห็นแย้ง AI ก็จะได้เรียนรู้ว่าหากมีแจ้งเหตุอาการแบบนี้อีก ควรตัดสินใจอย่างไร เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการประเมินผู้ป่วยครั้งต่อไป หลังจากนั้นจึงนำส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมรถฉุกเฉินที่อยู่ใกล้และเลือกรถฉุกเฉินที่เหมาะกับอาการของผู้ป่วยตามระดับสีที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้า พร้อมกันนี้ระบบ AIEMS จะนำส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย


อ้างอิง https://www.springnews.co.th/alive/589270