รูปตึก_๑๙๐๙๒๔_0004.jpg

"เพิ่ม" ขีดความสามารถ

"พัฒนา" ศักยภาพ เพื่องานและชีวิต

logo-w.png

"เติมทักษะ" ชนะชีวิตในกรอบ

คอร์สดีๆมากมาย อยากเรียนคอร์สไหน เลือกเลย!

cover.jpg

วันที่  26 พฤศจิกายน 2563

"ดนตรีคือยารักษาใจ"

Music is your life

  • เวิร์คช็อปสถาบันไทยใส่ใจ เชิญวิทยากร คุณจันทรา ชัยนาม ถ่ายทอดความหมายของบทเพลงสากล สร้างพลังใจทำให้ชีวิตคิดบวก 

  • ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปแชร์บทเพลงโปรด ให้วิทยากรอธิบายความหมายซ่อนอยู่

  • รับจำนวน 20 คนต่อคลาส  ไม่จำกัดสาขาอาชีพ อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • ค่าฝึกอบรม 1,500.- (รวมค่าอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่มสมุนไพร)

  • สถานที่ อาคารสถาบันไทยใส่ใจ ชั้น 2 Care Hub รามอินทรา 39 

1,500-

ระยะเวลาเรียน 1 วัน  9:00 - 16:00 น.

5 เหตุผลทำไมคุณต้องเทรนนิ่ง

1.พัฒนาจุดเด่นลบจุดด้อย ยกระดับมาตรฐานให้ตัวคุณ
2.เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
3.ได้คนรู้จริงชี้แนะ ก็ไปได้เร็วกว่าและไกลกว่า
4.เพิ่มคอนเนคชั่นและสังคมใหม่ของการเรียนรู้
5.สร้างความรู้สึกดีมีคุณค่าให้แก่ตนเอง

siminar4.jpg
pm.png
logo-v.png

โครงการไทยใส่ใจให้ความรู้ประชาชน

ด้วยสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งโครงการ “ไทยใส่ใจให้ความรู้ประชาชน” ให้เริ่มต้นโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป และยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดโครงการ 

โดยโครงการนี้จะเปิดให้ใช้สถานที่ของทางสถาบันฯ ในการจัดการอบรมสัมมนาในรายวิชาที่ให้ความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยประเภทของรายวิชาที่เปิดให้ร่วมโครงการจะต้องเกี่ยวกับ “ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ และความรู้ในการรู้จักตัวเองและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

เพื่อที่จะให้โครงการนี้เกิดผลทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้เป็นวิทยากร, ครูอาจารย์ และผู้ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ทุกท่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาร่วมเปิดหลักสูตรการอบรม หรือสัมมนา กับทางสถาบัน โดยใช้พื้นที่ของทางสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้สอนสามารถจัดในแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดเชิงพาณิชย์ก็ได้ โดยในรายละเอียด สามารถติดต่อและเจรจากับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้ในขั้นต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

sign-president.jpg

ข้อมูลโครงการและพื้นที่จัดสัมมนา